DELTA

Systém je určen pro stavbu přípojnicových systémů s jmenovitým proudem do 5 000 A a zkratovou odolností do 200 kA.

Konstrukce výrobku

Tělo nosníku přípojnic DELTA je vyrobeno z vysoce odolného plastu na bázi polyesterových kompozitů vyztužených skelnými vlákny. Tuhý nosník umožňuje dokonalé uchycení svisle orientovaných měděných nebo hliníkových vodičů o síle 10 mm, s roztečí 120 mm. Stažení nosníků a jejich uchycení ke konstrukci je řešeno pomocí dvou kovových svorníků se závitem M10. Nosič přípojnic DELTA je vyráběn v třídrážkovém provedení pro uložení tří vodičů ve fázi pod typovým označením DELTA 310, ve dvoudrážkovém a jednodrážkovém provedení s typovým označením DELTA 210 a DELTA 110. Výrobek se vyznačuje vysokou mechanickou, elektrickou a tepelnou odolností.

Montáž výrobku

Hustota a rozmístění nosičů přípojnic DELTA musí být provedeno tak, aby statické ohybové zatížení nosníku, způsobené hmotností systému a dynamické tahové zatížení nosníku, způsobené zkratovým proudem, nepřesáhli meze dovoleného zatížení. Pro usnadnění a zjednodušení návrhu konstrukce je v příloze uvedena doporučená hustota montovaných nosičů přípojnic se stanovením rozteče (X). Tato hodnota respektuje mechanické vlastnosti celého systému při jeho statickém a dynamickém zatížení. Tyto hodnoty platí za předpokladu, že budou výrobcem respektovány tyto základní kvalitativní znaky při montáži výrobku:

  • Nosiče přípojnic budou montovány v rozteči, která nepřesáhne doporučenou maximální hodnotu (X). Budou pevně spojeny s konstrukcí rozvodného zařízení tak, aby při zkratovém dynamickém zatížení nedošlo k vychýlení osy systému a překročení dovoleného dynamického zatížení na tah.
  • Především u dvou a třívodičových systémů s vyšší hmotností dbejte na její rovnoměrné rozložení na jednotlivé nosiče. Doporučujeme v těchto případech instalovat do jednotlivých montážních polí alespoň dvojici nosičů. Prostor v dělící rovině mezi montážními celky s výhodou použijte pro instalaci montážních spojek. Při rozpojení montážních spojek přípojnicového systému při přepravě či montáži nedojde ke změně poměrů statického zatížení nosičů přípojnic.
  • Kovové svorníky nosičů jsou u vodorovně orientovaných systémů zatíženy na tah nebo na tlak, u svisle orientovaných systémů eliminujte nedovolené zatížení kovových svorníků na ohyb.
  • Při instalaci dvou a více vodičů ve fázi doporučujeme vytvoření vodičových svazků, které vznikne společným šroubovým spojením vodičů fáze nejčastěji v 1/2 vzdálenosti (X) mezi nosiči. Mechanické spojení vodičů fáze pomocí svornice tvořené ocelovým šroubem omezuje odpudivé síly mezi vodiči při zkratu a podstatným způsobem ovlivňuje mechanickou odolnost přípojnicového systému.
  • Při použití hliníkových vodičů doporučujeme vytvoření vodičových svazků, které jsou podmínkou kvalitní konstrukce.

Prohlášení o shodě

Nosiče přípojnic řady DELTA jsou ve shodě s požadavky technických norem a předpisů – TP 2002103, ČSN EN 6060243-1/99, ČSN EN 60695-2-11/01. Výrobek je certifikován EZÚ, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8.

Ke stažení